Koperniki 33  (77) 435 67 10   proboszcz@parafiakoperniki.pl

Msze Św. i nabożeństwa

Koperniki

Niedziela
9:00, 11:00

Wtorek, środa, piątek, sobota
18:00

Wtorek
17:30 różaniec


Filia

Niedziela
7:30

Poniedziałek
18:00 Kwiatków

Czwartek
18:00 Iława

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

Chrzest Św.

Chrzest święty to sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.
Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu).

W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy.
Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych).

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek mający pragnienie udzielenia chrztu drugiej osobie w imię Trójcy Świętej.
Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: ... ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest)

I Komunia Św.

Eucharystia, Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, z greckiego (eucharistía) czyli "dziękczynienie".
Termin "komunia" pochodzi od łacińskiego communio (wspólnota) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "ucztę zaślubin Baranka" zapowiedzianą w Apokalipsie.

Eucharystia wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch najważniejszych sakramentów (obok Chrztu stanowi tzw. sacramenta maiora, sakrament większy, w przeciwieństwie do pozostałych pięciu, zwanych sacramenta minora, sakrament mniejszy) , na których wspiera się całe chrześcijaństwo; sprawowany jako obrzęd w liturgiach prawie wszystkich denominacji chrześcijańskich: katolickiej (w czasie mszy), prawosławnej, protestanckiej i innych.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament))

Bierzmowanie

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego.
Rytuał ten jest biblijną podstawą dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania.
Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom).
Bierzmowanie bywa też praktykowane przez niektóre kościoły protestanckie, ale (z wyjątkiem kościoła anglikańskiego) nie traktują one tego obrządku jako sakrament.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie)

Małżeństwo

Tradycyjna teologia katolicka za główny cel małżeństwa uważa wzajemną pomoc oraz wychowywanie dzieci, a za cele drugorzędne - zaspokajanie pożądliwości.We współczesnym nauczaniu Kościoła cele drugorzędne zostały dowartościowane, ale Kościół sprzeciwia się stosowania sztucznych środków antykoncepcyjnych na rzecz naturalnego planowania rodziny, uznając, że te ostatnie można wykorzystać dla powstrzymania prokreacji lub dla jej wspomagania, natomiast antykoncepcja upośledza prokreację.Kościół sprzeciwia się rozwodom, dopuszczając separację.

Kościół katolicki uznaje, iż tylko związek mężczyzny i kobiety, zawierany na całe ich życie, wolno nazywać małżeństwem i żaden inny związek ludzi nie może być przyrównywany do małżeństwa.Według Kościoła tylko tak rozumiane małżeństwo leży u podstaw rodziny.Przysięgę małżeńską wypowiada się wobec Boga i wobec Kościoła i tak zawierany związek Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich.

(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_(sakrament))

Namaszczenie chorych

Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Używana dawniej nazwa tego sakramentu "Extrema unctio - Ostatnie namaszczenie" wprowadziła wiele niejasności i nieporozumień. Interpretuje się ją jako ostatni sakrament przyjmowany w życiu.
Tymczasem określenie "Extrema unctio - Ostatnie namaszczenie" w teologii oznaczało ostatnie z serii namaszczeń sakramentalnych, które wierny może przyjąć i nie kojarzono go z momentem śmierci, gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.

(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Namaszczenie_chorych)

Kapłaństwo

Święcenia mają trzy stopnie: diakonat, właściwy prezbiterat i święcenia biskupie (prawosławni przyjmują także stopnie lektora i subdiakona, a katolicy wschodni i niektórzy tradycyjni subdiakona).
Potocznie ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (wyświęconych nazywa się zwyczajowo księżmi, mimo, że formalnie są prezbiterami), natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa. Współcześnie klerycy przyjmują święcenia diakonatu na co najmniej 6 miesięcy przed święceniami prezbiteratu, natomiast powoływanie stałych diakonów jest w Polsce rzadkie (w przeciwieństwie do krajów zachodnich).
Diakonat upoważnia do udzielania w imieniu Kościoła sakramentu chrztu oraz błogosławienia małżeństw, przewodniczenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania we mszy.
Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych.
Biskupi udzielają bierzmowania (choć prezbiterzy także mogą być jego nadzwyczajnymi szafarzami; w kościołach wschodnich udzielają go normalnie) oraz sakramentu święceń.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie)

Pogrzeb

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM